Zenon

Unia Europejska

European Union Flags

 

Nazwa Beneficjenta: ZENON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel Projektu: Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu w postaci wielokryterialnie optymalnych wielowarstwowych elementów posadzkowych z drewna

Planowane efekty Projektu: Opracowanie znacząco ulepszonego produktu oraz znaczącej zmiany procesu technologicznego, dywersyfikacja dotychczasowej działalności, wdrożenie wyników prac badawczych w działalności gospodarczej, poszerzenie oferty produktowej firmy

Całkowita wartość Projektu: 142 434,00 PLN

Udział środków z EFRR:  92 640,00 PLN

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP